×
 

Toegankelijkheid en deelname aan de samenleving in Valkenswaard op de agenda.

Het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking is door Nederland ondertekend. (zie elders op deze pagina). In Valkenswaard is door het Platform gehandicapten samen met Seniorenbelang en KansPlus een project gestart dat toegankelijkheid en deelname aan de samenleving voor mensen met een beperking moet bevorderen.

De projectgroep gaat zich richten op het gemeentebestuur, de gemeenteraad, de ambtenaren, Woningbelang, horecaondernemers, winkeliers, maar ook op de inwoners van Valkenswaard om aandacht te vragen voor de behoefte van mensen met een beperking om deel te nemen aan de samenleving.

Er is al veel mogelijk, maar er zijn toch altijd hindernissen die voor mensen in een rolstoel moeilijk of niet zijn te nemen. Maar ook mensen die minder goed zien of blind zijn, ondervinden vaak problemen om zich te verplaatsen of ergens naar binnen te kunnen. Mensen met een verstandelijke beperking begrijpen niet altijd goed wat er van hen wordt verwacht.

De bedoeling van het VN verdrag is, dat de samenleving er voor zorgt dat er zo weinig mogelijk obstakels zijn voor deze doelgroepen en dat bij bouw en inrichting van openbare gebouwen, woningen, winkels, horeca daarmee rekening wordt gehouden.

 

 

VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is afgelopen zomer geratificeerd door de Nederlandse regering. De Coalitie voor Inclusie heeft een belangrijke taak bij de implementatie van dit verdrag. Bron: Coalitie voor Inclusie

In de Verenigde Naties (VN) werken landen wereldwijd samen en leggen ze regels vast in verdragen, zoals het VN verdrag. In dit verdrag staat dat mensen met een beperking net als iedereen recht hebben op een goed leven en gewoon meedoen: mensen zijn allemaal verschillend en toch gelijkwaardig.  

 Op haar website deelt de Coalitie voor Inclusie nieuws, informatie en activiteiten over het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De Coalitie heeft als missie om de implementatie van dit verdrag te realiseren en zo te werken aan een inclusieve samenleving. www.coalitievoorinclusie.nl

Project Obstakels en hindernissen afgerond.

Het in opdracht van de gemeente uitgevoerde onderzoek naar de toegankelijkheid in het openbare gebied is afgerond en op 21 juli aangeboden aan wethouder Mw. H. Tindemans.

Op 7 november is het project inhoudelijk besproken met de verantwoordelijke uitvoerende ambtenaren. Niet al te ingrijpende aanpassingen zullen op korte termijn worden uitgevoerd. Andere worden ingepast in nog uit te voeren projecten.

Begin 2015 zijn ook afspraken gemaakt met de afdeling die gaat over handhaving, vergunningen en dergelijke.

Binnenkort wordt het project besproken met de verantwoordelijken aan het begin van de inrichting van de openbare ruimte. Voorzieningen voor toegankelijkheid kunnen tenslotte beter vooraf worden genomen dan dat er achtetaf aanpassingen nodig zijn. 

Wat doet het platform

Wat doet het platform gehandicapten Valkenswaard en wat kunt ù doen, samen met ons?

Voor u en met u werken wij aan de deelname aan de maatschappij van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Wij adviseren daarover aan de gemeente.

Voorbeelden: toegankelijkheid openbare gebouwen, verlaging stoepranden voor rolstoelers, aanpassing bushaltes, maar ook toegankelijkheid van evenementen.

Wij onderzoeken ook de mogelijkheden voor toegang tot recreatie en het verzorgen van voorlichting op scholen over wat het betekent gehandicapt te zijn.

Wat kunt ù doen?

Daarnaast willen wij samen met u werken aan het uitwisselen van informatie en ervaringen. Wij maken daarbij gebruik van onze nieuwe website.

Ook ù kunt daaraan bijdragen door het melden of aanleveren van belangrijke informatie. Binnenkort starten wij bovendien met het bieden van mogelijkheden om met elkaar contact te hebben via een beveiligd netwerk en als u beschikt over een webcam of laptop, zelfs via zogenaamd beeldbellen!

Waarom doen we dat samen met u?

Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving, zelfstandig en op de manier waarop hij/zij verkiest.