×
 

over OVAA

Sinds 1999 is het OVAA actief in Eindhoven. Het OVAA signaleert, initieert en adviseert over ontwikkelingen binnen diversiteit en gender in de samenleving in de breedste zin van het woord.
over OVAA

Over OVAA

Sinds 1999 is het OVAA actief in Eindhoven. Het OVAA signaleert, initieert en adviseert over ontwikkelingen binnen diversiteit en gender in de samenleving in de breedste zin van het woord. Diversiteit betekent verscheidenheid. Diversiteit uit zich op alle vlakken: geslacht, (etnische) afkomst, handicap, uiterlijk, opleidingsniveau, seksuele geaardheid, leeftijd... Gender verwijst naar sociaal geconstrueerde verschillen tussen man en vrouw. Daarbij zijn de adviezen in eerste instantie gericht op het college van burgemeester en wethouders. Maar het OVAA wil ook een breed debat op gang brengen in de Eindhovense samenleving.

Idealen

Diversiteit binnen de samenleving wordt bereikt als de verscheidenheid van de bevolking wordt weerspiegeld in alle sectoren en op alle niveaus van de samenleving. Deze diverse samenleving is zo beschouwd een uitdaging, een ideaal, waaraan het OVAA van harte wil meewerken. Diversiteit en gender hebben te maken met de manier waarop het ideaal van verbetering van integratie en participatie van een ieder verwezenlijkt kan worden. De drie aspecten cultuur, sociaal-economische situatie en politiek staan hierbij centraal.

Werkwijze: Signaleren, initiëren en adviseren

Het OVAA is gericht op ontwikkelingen in de samenleving die samenhangen met diversiteit en gender. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd, afzonderlijk en in relatie met de situatie in Eindhoven. Vanzelfsprekend blijft het niet bij signalering, er wordt ook iets gedaan met de observaties. Zo initieert het OVAA projecten en debatten die het proces van interculturalisatie, diversiteit en gender bevorderen. Die debatten worden veelal georganiseerd in het politieke café 'OVAA 21'. Het OVAA wil hiermee de dialoog in de Eindhovense samenleving bevorderen.
Daarnaast adviseert het OVAA, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en besturen van andere instellingen en organisaties. Het meedenken bij de totstandkoming van ambtelijke nota's is een van de vormen van samenwerking tussen de gemeente Eindhoven en het OVAA. Sommige adviezen zijn gebaseerd op eigen onderzoek, andere op onderzoek door derden.

Ontwikkeling en groei

Het OVAA is breed en divers samengesteld. Ze verricht dit werk op basis van onafhankelijkheid en vrijwilligheid. Vanaf het begin is het OVAA gegroeid door dezelfde kritische blik waarmee de samenleving wordt bekeken, ook op de eigen organisatie te richten. Bij de oprichting in 1999 was er behoefte aan een orgaan waarin alle zelforganisaties bij elkaar kwamen. De nadruk lag daarbij op de representatie van verschillende groepen minderheden in Eindhoven. Het moest een organisatie worden die een afspiegeling vormde van de Eindhovense samenleving van etnische en culturele minderheden, met als doel verbetering van het netwerk van zelforganisaties.
In 2005 werd besloten om als zelfstandige stichting verder te gaan. Parallel aan de landelijke discussie over het nieuwe denken over inburgering en diversiteit, het verlaten van het doelgroepen beleid en de nadruk op actief burgerschap heeft het OVAA zijn werkterrein verbreed. Stichting OVAA staat nu voor de kracht van diversiteit en wil zich presenteren als spreekbuis voor een diverse samenleving.

De Eindhovense situatie

Op 29 augustus 2005 heeft de gemeenteraad het Diversiteitsbeleid "Beter samen, samen beter" vastgesteld. In het programmateam Diversiteit is dit beleid uitgewerkt in een gemeentebreed uitvoeringsprogramma: Programma Diversiteit, "Beter samen, samen beter", Plan van Aanpak en Uitvoeringsprogramma 2007-2009.
Het coalitieakkoord "Eindhoven Eén" stelt dat de omgang met culturele diversiteit een uitdaging voor de stad is en dat het van groot belang is dat alle Eindhovenaren zich onderdeel weten van deze samenleving, ongeacht hun herkomst, geloof, ras of geslacht.
Het college wil ervoor zorgen dat alle Eindhovenaren op een volwaardige manier mee kunnen doen in onze maatschappij. Het OVAA heeft zich bereid verklaard mede aan deze doelstelling te willen bijdragen

8 Email
Keywords : 

Related

Werkplan OVAA Jaarplan 2012
Werkplan OVAA Jaarplan 2012
Het OVAA Jaarplan 2012, waarin 3 projecten staan beschreven die we in 2012 uit gaan voeren, kunt u inzien door op de volgende link te klikken: Jaarplan 2012
Financiele ondersteuning
Financiele ondersteuning
OVAA wordt financieel ondersteund.
DIVERSITEITSMANIFEST
DIVERSITEITSMANIFEST
Het OVAA ziet heel veel goede ontwikkelingen in Nederland. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. In onze Eindhovense samenleving leven mensen en groepen veel te veel langs elkaar heen. Daar wil het OVAA verandering in brengen door in gesprek te blijven met individuen, organisaties en instellingen.
Bestuursinformatie
Bestuursinformatie
Informatie over bestuursleden van stichting OVAA