×
 

Publieke bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) over de toekomst van Eindhoven Airport

Uitnodiging 20 mei 11.00 Zaal Leenhoef in Knegsel
Publieke bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) over de toekomst van Eindhoven Airport

Tot en met 2019 liggen de afspraken voor Eindhoven Airport vast. Het zal dan gegroeid zijn van ruim 18000 vliegbewegingen in 2010 naar 43000 begin 2020. Vanaf 2020 ligt er niets vast. Nu al proberen economische krachten het vliegveld verder te laten groeien. Bij een ongewijzigd groeitempo praten we dan over zo’n 90000 vliegbewegingen in 2030 (opnieuw ruim een verdubbeling).

De bestaande geluidsoverlast, ultrafijnstof-vorming, parkeerproblematiek, en waardedaling zullen opnieuw erger worden. Tevens is deze groei onverenigbaar met de aangescherpte klimaateisen.

Het Platform de 10 Geboden, de BMF, de BOW en de aktiegroep GeenVluchten Na Elven bereiden zich op de groeiambities van Eindhoven Airport voor na 2020. We brengen nieuwe thema’s in discussie en we versterken onze organisatie. Daarbij past een nieuwe naam waaronder alle organisaties gaan samenwerken die zich kritisch opstellen mbt Eindhoven Airport. Daarvoor wordt opgericht het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), en er is een nieuw Manifest opgesteld, dat het oude van de 10 geboden(uit 2009) vervangt.Hieronder treft u het nieuwe Manifest aan.

Op zaterdag 20 mei zal BOW-voorzitter Kopinga u bijpraten over de lopende ontwikkelingen en over de juridische en planologische kansen en bedreigingen als 2020 nadert. Geen Vluchten Na Elven-voorzitter Scheffers zal het nieuwe manifest toelichten en zal spreken over de toekomstplannen. Uiteraard zal er gelegenheid tot discussie geboden worden.

Wij nodigen alle individuele omwonenden en politieke en maatschappelijke organisaties in de regio van harte uit om dit Manifest te gaan ondersteunen. Tijdens de bijeenkomst in Knegsel liggen daartoe formulieren klaar. Desgewenst gaat ons Beraad graag in op gespreksuitnodigingen voor nadere toelichting.

De bijeenkomst vindt plaats op

zaterdag 20 mei

om 11.00 uur (tot ca 13 uur)

in zaal De Leenhoef in Knegsel

Steenselseweg 8a

5511 AG  KNEGSEL

Mocht U niet in de gelegenheid zijn om deze bijeenkomst bij te wonen, maar wilt U het manifest toch ondersteunen en/of geïnformeerd blijven worden, stuur dan een mail naar

beraadvlieghindermoetminder@gmail.com

met vermelding van uw gegevens. Wij zullen U dan in de toekomst blijven informeren over alle ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport. Ook eventuele vragen kunt U richten naar dit email adres.  

Met vriendelijke groet

Namens de initiatiefnemers van BVM2

De Aktiegroep Geen Vluchten Na Elven

 

Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

Manifest

Het aantal vliegbewegingen blijft explosief groeien, ook in Nederland en daarbinnen ook op Eindhoven Airport. Deze groei geeft baten en lasten.

Aan de batenkant biedt Eindhoven Airport een bijdrage aan de regionale economie. Het vliegveld maakt allerlei zakelijke activiteiten mogelijk en sociaal contact met relaties, familie en vrienden in het buitenland. De hoofdmoot van het vliegen op Eindhoven Airport bestaat echter uit goedkope vakantievluchten voor een publiek uit een wijde omgeving, die niet veel toegevoegde waarde hebben voor de regio.

Aan de lastenkant staan een scherp stijgende geluidsoverlast voor omwonenden, verkeers- en parkeeroverlast, luchtvervuiling, klimaateffecten, waardevermindering van onroerend goed, koopkrachtafvloeiing en belastingderving.

Een significant en groeiend aantal omwonenden ondervindt nu al ernstige geluidshinder en slaapverstoring, wat kan leiden tot medische schade en gezondheidsklachten. De luchtvervuiling met ultrafijn stof en zwaveluitstoot is de laatste jaren verscherpt in beeld gekomen. In dichtbij de luchthaven gelegen woonkernen (bijvoorbeeld delen van Meerhoven, Veldhoven-Noord en Wintelre) heeft dit al tot een significante toename van de berekende concentraties geleid. En, waar de rest van de wereld afgesproken heeft de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terug te dringen, heeft de luchtvaart nauwelijks maatregelen aangeboden om ook haar steentje bij te dragen. De uitstoot door de luchtvaart, ook die op Eindhoven Airport, zal juist fors blijven stijgen. Onroerend goed in de directe omgeving van Eindhoven Airport wordt minder waard. De verkeers- en parkeeroverlast daar neemt almaar toe. Er vertrekken ongeveer 2 x zoveel mensen vanaf Eindhoven Airport naar het buitenland als dat er naar Eindhoven toe komen, zij brengen veel meer koopkracht naar het buitenland dan er door bezoekers van buiten extra in de regio wordt uitgegeven. De luchtvaart wordt zwaar gesubsidieerd omdat op kerosine geen accijns en BTW geheven wordt. De aldus gederfde belastinginkomsten moeten op een andere manier worden gecompenseerd.

Veel organisaties, belangen- en bewonersvertegenwoordigers hebben zich de laatste jaren gekeerd tegen deze onevenwichtige verhouding tussen baten en lasten en tegen de hinder en aantasting van de kwaliteit van de leefomgeving die Eindhoven Airport dagelijks veroorzaakt. Zij voelen zich nauwelijks tot niet gehoord aan de Alderstafel en de daarop volgende besluitvorming over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Daarnaast bestaat er geen enkel zicht op de ontwikkeling na 2020 en dreigt deze opnieuw eenzijdig gedicteerd te worden door de economische belangen van Eindhoven Airport en haar aandeelhouders (Schiphol, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Eindhoven). Deze consumeren het jaarlijkse resultaat van ca. acht miljoen euro en stellen slechts het lachertje van 8 ton beschikbaar voor een leefbaarheidsfonds, waaruit alle negatieve gevolgen voor de omgeving en omwonenden moeten worden bestreden.

Een aantal organisaties en actiegroepen hebben het initiatief genomen tot het oprichten van een breed

Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

Dit beraad zal zich voortdurend en actief gaan inzetten voor het herstellen van het evenwicht tussen enerzijds de kwaliteit van de leefomgeving en de belangen van omwonenden en anderzijds de economische belangen van Eindhoven Airport.

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder zal daarbij in aanvang richten op de volgende punten:

 1. Eindhoven Airport moet zich gedragen als een nutsbedrijf ten dienste van de ontwikkeling van de regio in brede zin. Groei en economisch resultaat zijn daarbij geen doel in zichzelf, maar dienen altijd in balans te worden gebracht met de leefomgeving waarin de luchthaven opereert.
 2. De hinder bij het in 2020 te bereiken aantal van 43.000 civiele vliegbewegingen en de daarbij te gebruiken geluidsruimte van 11 km2 is het maximaal aanvaardbare.
 3. Indien echter de totale milieubelasting afneemt door stillere en schonere vliegtuigen of door een minder overlastgevende verdeling van vliegbewegingen over de week zal 50% van deze milieuwinst als minder vliegbewegingen aan de omwonenden ten goede komen en mag 50% voor extra vliegbewegingen worden benut.
 4. Vanaf 2020 vinden er geen geplande landingen meer plaats na 23.00 uur. Evenzo vertrekken er dan in het weekend geen vliegtuigen voor 08.00 uur, en door de week niet voor 07.00 uur.
 5. Er moet blijvend worden gestreefd naar routeoptimalisatie, die de overlast voor omwonenden minimaliseert.
 6. De beschikbare vliegcapaciteit moet selectiever worden benut. Er moet worden gestuurd op voorrang voor zakelijke en sociaal-maatschappelijke vluchten.
 7. Er wordt naar gestreefd om de internationale vervoersvraag zoveel mogelijk per trein af te wikkelen. Daartoe moeten de kwaliteit van het railnet en de internationale verbindingen verbeterd worden.
 8. Het verkeer naar en van de luchthaven vindt zoveel mogelijk per bus of taxi plaats. De omringende wijken en omwonenden worden beschermd tegen verkeers- en parkeeroverlast zonder extra lasten in welk opzicht dan ook.
 9. Civiele en militaire geluids- en milieugegevens worden voor het publiek op transparante wijze toegankelijk.
 10. Economisch nadeel dat door omwonenden wordt geleden als gevolg van de groei van Eindhoven Airport na 2009 moet worden gecompenseerd door de overheid of door Eindhoven Airport zelf.
 11. Eindhoven Airport zet zich binnen de nationale en internationale verhoudingen zo sterk mogelijk in om luchtvervuiling en klimaateffecten door vliegtuigmotoren terug. te dringen. Zuivering en fiscalisering van vliegtuigbrandstoffen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
 12. Defensie streeft naar stillere vliegtuigen en programmeert zijn vluchten zo vriendelijk mogelijk voor de omgeving. De ongebruikte militaire gebruiksruimte zal niet worden omgezet in ruimte voor extra civiele vliegbewegingen.

Aansluiting bij het Beraad staat open voor iedereen die zich individueel of als groep herkent in deze punten en deze wil ondersteunen. Wij nodigen vooral bewonersorganisaties in de omringende gemeenten van Eindhoven Airport uit zich bij het Beraad aan te sluiten. Maar ook alle politieke fracties van omringende gemeenten of provinciaal bestuur, maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties, actiegroepen e.d. worden tot deelname en ondersteuning uitgenodigd. Het Beraad zal zich in samenwerking met haar ondersteuners richten op het realiseren van de punten uit dit Manifest en haar ondersteuners daarbij voortdurend informeren over alle relevante ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport.  

De initiatiefnemers,

Eindhoven 27-4-2017   

https://www.petities24.com/a/65334 

8 Email
Keywords : 

Related

Informatiebijeenkomst Toekomst Eindhoven Airport - 28 februari 2019 - Evoluon
Informatiebijeenkomst Toekomst Eindhoven Airport - 28 februari 2019 - Evoluon
Donderdagavond 28 februari nodigen we u van harte uit in het Evoluon in Eindhoven voor de derde publieke bijeenkomst over de toekomst en rol van Eindhoven Airport vanaf 2020. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de onderzoeken gedeeld en toegelicht. Ook u bent van harte uitgenodigd om mee te praten, vragen te stellen en uw mening te geven. De avond in het Evoluon begint om 18.30 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Schrijft u zich nu in!
Informatiebijeenkomst Knegsel (vliegveld) - 16 februari 2019
Informatiebijeenkomst Knegsel (vliegveld) - 16 februari 2019
Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert op 16 februari 2019 een nieuwe informatieve bijeenkomst in zaal De Leenhoef in Knegsel. Deze bijeenkomsten zijn inmiddels een traditie geworden. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1) De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft onlangs vastgesteld dat vliegtuiggeluid boven de 45 dB Lden medische risico’s oproept. 2) Ervaringen met de Proefcasus. 3) Cas van Kleef (Greenpeace) bespreekt de inbreng van de Groene Elf in de consultatie ten behoeve van de Luchtvaartnota.
Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport - 10 oktober 2018
Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport - 10 oktober 2018
Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject was een analysefase, die inmiddels is afgerond. Op 1 oktober 2018 gaat een Proefcasus van start. De luchthaven wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland.
Informatiebijeenkomst over zaken rond het vliegveld door BVM2 - 25 augustus 2018
Informatiebijeenkomst over zaken rond het vliegveld door BVM2 - 25 augustus 2018
Op zaterdag 25 augustus 2018 van 11.00 uur tot ca 13 uur in zaal De Leenhoef, Steenselseweg 8a te Knegsel belegt het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) weer een informatiebijeenkomst over allerlei zaken die rond het vliegveld spelen.
Bijeenkomst in Meerhoven over toekomst Airport
Bijeenkomst in Meerhoven over toekomst Airport
Op woensdag 5 juli 2017 organiseren bewonersverenigingen in Meerhoven in samenwerking met Duurzaam Meerhoven een bijeenkomst over de toekomst van Eindhoven Airport. De verenigingen willen bewoners betrekken bij de groeiplannen van de luchthaven en de mogelijke gevolgen voor de omgeving. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot ca. 21.30 uur en vindt plaats in De Hangar, Meerbos 4 in Eindhoven. Iedereen is van harte welkom, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Korte impressie van de avond over luchtkwaliteit in Meerhoven
Korte impressie van de avond over luchtkwaliteit in Meerhoven
Link naar het verslag van Bernard Gerard, foto's, enkele oproepen en nog wat.